REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

§1 Postanowienia Ogólne

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencji pt. „Czas na współpracę” (zwanej dalej konferencją lub wydarzeniem), organizowanej w dniach 2-3.03.2023 w Dolsku w Villa Natura przez Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom” Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła z siedzibą w Poniecu przy ul. Krobskiej 49, zarejestrowanym w SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY  pod nr 0000730475, REGON: 380160232, NIP: 8952188759, KRS: 0000730475,  zwaną w dalszej części Organizatorem. 

 1. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników konferencji w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na konferencję. 
 3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

„elektroniczne potwierdzenie rejestracji” oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję; 

„służby porządkowe” i „służby informacyjne” oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji. 

„teren konferencji” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed konferencją. 

„uczestnik konferencji” lub „uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia. 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konferencji mogą być hodowcy bydła lub związane z hodowlą bydła, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych oraz innych instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest jakkolwiek związana z hodowlą bydła. 
 2. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem www.konferencja.ekrowa.pl, otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. 
 3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 1 marca 2023 r. 
 4. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji. 
 5. Wstęp dla uczestników konferencji jest płatny, zgodnie z cennikiem na stronie www.konferencja.ekrowa.pl
 6. Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line. 
 7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@ekrowa.pl. 
 8. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej uczestnik konferencji: 
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowocom”. oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 3. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające dowejścia na konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora. 

§3 Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Villa Natura w Dolsku. 
 2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora. 
 3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego,wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego. 
 5. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących. 
 6. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora.
 7. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia. 
 8. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych.
 9. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet. 
 10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji: 

• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

 • osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych, 
 • osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

13.Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§4 Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty). 
 5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.) §5 

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika. 
 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia. 
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. 

 1. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. 
 2. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. www.konferencja.ekrowa.pl